සම්පීඩකය

නිෂ්පාදන ගේට්ටුව


 • Compressor

  සම්පීඩකය

  1. R134a භාවිතා කිරීම

  2. කුඩා සහ ආලෝකය සහිත සංයුක්ත ව්යුහය, ප්රතිවිකුණුම් උපාංගයකින් තොරව නිසා

  3. අඩු ශබ්දය, විශාල සිසිලන ධාරිතාව සහ අඩු බලශක්ති පරිභෝජනය සමඟ ඉහළ කාර්යක්ෂමතාව

  4. තඹ ඇලුමිනියම් බණ්ඩි නළය

  5. ආරම්භක ආරම්භක ධාරිත්රකය සමඟ

  6. ස්ථාවර ක්‍රියාකාරිත්වය, නඩත්තු කිරීමට වඩාත් පහසු සහ දිගු සේවා කාලය වසර 15 දක්වා ළඟා විය හැකි සැලසුම