ඉලෙක්ට්රොනික උෂ්ණත්ව පාලකය

නිෂ්පාදන ගේට්ටුව


 • Temperature controller(Themostat)

  උෂ්ණත්ව පාලකය (Themostat)

  1. ආලෝකය පාලනය

  2. අක්‍රිය කිරීමෙන් අතින්/ස්වයංක්‍රීයව ඉවත් කිරීම

  3. කාලය/තාපය. defrost අවසන් කිරීමට සැකසීම

  4. නැවත ආරම්භ කිරීමේ ප්‍රමාදය

  5. රිලේ ප්‍රතිදානය :1HP(සම්පීඩක)